ס'  הפניה לסעיף  ל
שם החיקוק
ה שנת החיקוק העברית -
שנת החיקוק הלועזית .
ס'  הפניה לסעיף  ל
 
חוק-יסוד:  שם החוק .
ס'  הפניה לסעיף  ל
 
שם חקיקת המשנה
ה שנה עברית -
שנה לועזית .
שם הצעת החוק
תיקון מס'   ( מס' תיקון )
ה שנה עברית
שנה לועזית
ה"ח  מס' קובץ הצעות החוק
ה ושנה אם יש  
אם פורסם בדברי הכנסת
ד"כ  מספר כרך
 
עמוד  
 
ה ( שנה עברית )
ס'  הפניה לסעיף  ל
 
שם החיקוק
ה שנת החיקוק העברית -
 
שנת החיקוק הלועזית .
ס'  הפניה לסעיף  ל
 
שם מקוצר  
שם החיקוק המתורגם  
עמוד  
 
( שם המתרגם  מתרגם, 
שנה עברית או לועזית ) .
עם מספר כרך ללא מספר כרך ד"כ  מספר כרך
עמוד  
 
ה ( שנה עברית ) .
 
ה ד"כ  שנה עברית  
 
עמוד .
מועצת המדינה הזמנית  מספר הכרך
 
ישיבה  מספר הישיבה
 
מספר העמוד .
פרוטוקול ישיבה מס'  מס' ישיבה  
 
של  שם הוועדה
 
הכנסת ה- מספר הכנסת
 
מספר העמוד  
 
( תאריך לועזי מלא ) .
שם האמנה בעברית
 
כ"א  מספר הכרך
 
מספר העמוד  
 
( פרטי חתימה )
 (אושררה ונכנסה לתוקף ב- תאריך אשרור וכניסה לתוקף )
" כותרת ההנחיה "
הפניה לקובץ מלפני 2003 (קובץ ישן)
מס' סידורי של ההנחיה
 
מס' העמוד
 
 (ה שנה עברית ) .
" כותרת ההנחיה "
 הנחיות  שם הגוף המנחה  
 
מס' סידורי של ההנחיה  
 
( שנה עברית/לועזית ) .
סוג הפקודה או ההוראה בראשי תיבות  
מספר  
 
" שם הפקודה או ההוראה " .
מספר ההחלטה  
של  הגוף המחליט  
" שם ההחלטה "  
( תאריך מלא ) .
" שם חוות הדעת "
 (חוות דעת של  זהות מוציא חוות הדעת
תאריך עברי/לועזי מלא ) .
סוג ההליך  
( פרטי הערכאה )
  מספר התיק  
 
שם צד א'  נ' 
שם צד ב'
הסדרה שבה פורסם פסה"ד  
כרך
( חלק )
  עמוד תחילת פסה"ד
הפניה ספציפית
 ( שנת מתן פסה''ד ) .
סוג ההליך  
( פרטי הערכאה )
  מספר התיק  
 
שם צד א'  נ' 
שם צד ב'
הסדרה במאגר המידע  
כרך
( חלק )
  ציון פסה"ד במאגר המידע
הפניה ספציפית
 ( תאריך לועזי מלא של מתן פסה''ד ) .
סוג ההליך  
( פרטי הערכאה )
  מספר התיק  
 
שם צד א'  נ' 
שם צד ב'
הפניה ספציפית
 (לא פורסם,  תאריך לועזי מלא של פסה"ד ) .
סוג ההליך  
מספר התיק  
 
שם צד א'  נ' 
שם צד ב'
הסדרה שבה פורסם פסה"ד  
כרך  
עמוד תחילת פסה"ד  
 
( שנת מתן פסה''ד ) .
שם צד א'  v. 
שם צד ב'
מקום הפרסום  
עמוד  
 
( קיצור של שם הערכאה ושנה ) .
סוג ההליך  
( פרטי הערכאה )
  מספר התיק
 
  שם צד א'  נ' 
שם צד ב'
, פד"ר  כרך  
עמוד
 
הפניה ספציפית
 (ה שנת מתן פסה"ד העברית ) .
סוג ההליך  
( פרטי הערכאה )
  מספר התיק  
 
שם צד א'  נ' 
שם צד ב'
הפניה ספציפית
 (לא פורסם,  תאריך לועזי מלא של פסה"ד ) .
שם המחבר  
שם הספר
 כרך  מספר הכרך  
הפניה ספציפית
המהדורה
שם העורך
שם המתרגם
שנת פרסום הספר ) .
שם המחבר
"   שם המאמר "  
שם כתב העת  
 
מספר הכרך
( מספר החוברת )
  עמוד תחילת המאמר
הפניה ספציפית
(   שנת פרסום ) .
שם המחבר
"   שם המאמר "  
שם העיתון  
שם החלק בעיתון  
תאריך מלא
עמוד .
שם מחבר המאמר
"   שם המאמר "  
שם מחבר הספר  
שם הספר  
מספר הכרך  
עמוד
 
הפניה ספציפית
המהדורה
שם העורך
שם המתרגם
שנת פרסום הספר ) .
שם המחבר  
שם העבודה  
הפניה ספציפית   (
 
סוג העבודה
שם המוסד האקדמי  - 
שם החוג
שנת ההגשה ) .
ספר חיבור
שם המחבר  
שם הספר
" שם החיבור "
  הפניה ספציפית
מקום הפרסום
תאריך הפרסום )
סוג ההתכתבות  
מ שם הכותב
תפקיד הכותב
ל שם הנמען
תפקיד הנמען
 ( תאריך לועזי ) .
הוספת נמען
 
שם הנמען
תפקיד הנמען
סוג הראיון  
של  שם המראיין  
עם  שם המרואיין
 
  תפקיד המרואיין
 ( תאריך לועזי ) .
שם הספר  
מספר הספר באותיות
הפרק  
מספר הפסוק/ים .
משנה,  שם המסכת  
הפרק
משנה .
בבלי,  שם המסכת  
דף , ע"
עמוד .
ירושלמי,  שם המסכת  
פרק
הלכה .
שם החיבור
הפניה ספציפית
מהדורה
מהדורת  שם המהדורה
  מספר עמוד במהדורה
תכנית  
מספר תכנית  
של  הגוף המחליט  
" שם התכנית "  
( תאריך קבלת התכנית ) .
סוג ההליך  
( פרטי הערכאה
מספר ההחלטה  
 
צד א'
 נ'  צד ב'
הסדרה שבה פורסמה ההחלטה  
כרך
( חלק )  
עמוד תחילת ההחלטה
הפניה ספציפית
 ( שנת מתן פסה''ד ) .
( פרטי הערכאה
מספר ההחלטה  
 
צד א'
 נ'  צד ב'
הפניה ספציפית
 (לא פורסמה,  תאריך לועזי של מתן ההחלטה ) .
סוג ההליך
 מס'  מספר ההליך  
" שם סימן המסחר
( תיאור הליך ביניים
( תאריך ההחלטה ) .
סוג ההליך  
( פרטי הערכאה
מספר התיק  
 
צד א'
 נ'  צד ב'
הפניה ספציפית
 ל כותרת כתב הטענות
 ב סוג ההליך  
( פרטי הערכאה
מספר התיק  
 
צד א'
 נ'  צד ב'
הפניה ספציפית
 ל פרוטוקול הדיון מיום  תאריך לועזי מלא של הדיון
 ב סוג ההליך  
( פרטי הערכאה
מספר התיק  
 
צד א'
 נ'  צד ב'
מספר הכרך  
הפניה ספציפית
 (עדכון מס'  מס' העדכון
שם העורך שמות העורכים
שם העורך  עורך
שמות העורכים  עורכים ראשיים
שנת פרסום הקובץ ) .
מספר הכרך  
הפניה ספציפית
 (עדכון מס'  מס' העדכון
שם העורך שמות העורכים
שם העורך  עורך
שמות העורכים  עורכים ראשיים
שנת פרסום הקובץ ) .
" שם הערך "  
שם מחבר  
שם מקור  
מספר הכרך
הפניה ספציפית  
המהדורה
שם העורך  עורך, 
שם המתרגם  מתרגם, 
שנת פרסום המקור ) .
שם המחבר  
" שם המאמר "
מספר הכרך והמספר הסידורי של המאמר
הפניה ספציפית
 ( שנת פרסום המאמר )
שם המחבר  
שם העבודה  
הפניה ספציפית  
( סוג העבודה  בקורס 
שם הקורס
שם המוסד האקדמי שאליו הוגשה העבודה
 -  שם החוג שאליו הוגשה העבודה
שנת ההגשה )
Author Full Name
Title of Book  
Specific Page(s)  
Editor(s) Name(s)  eds., 
Edition Number th ed. 
Year of Publication )
. Author Full Name
Title of Article
Journal Volume No  
Abbreviation of Journal  
Page on which the Article Begins
  Specific Page(s)
 ( Date of Publication )
. First Party  v. 
Second Party
Reporter Volume No  U.S. 
First Page of the Case
Specific Page(s)
 ( Date of Decision )
amend. pmbl.
. amend.  No. of Amendment Cited
, §  No. of Section Cited
pmbl. .
כינוי מקוצר
לעיל להלן מספר הערת השוליים
בעמ' בפסקה הפניה ספציפית
כינוי מקוצר
לעיל להלן מספר הערת השוליים
בעמ' בפסקה הפניה ספציפית
כינוי מקוצר
לעיל להלן מספר הערת השוליים
בעמ' בפסקה הפניה ספציפית
כינוי מקוצר (בעברית) שמות הצדדים בלועזית כינוי מקוצר (בעברית)
צד א'
צד ב'
לעיל להלן מספר הערת השוליים
בעמ' בפסקה הפניה ספציפית
שם המחבר (בעברית או באנגלית) שם המאמר (באנגלית) שם המחבר (בעברית או באנגלית)
שם המאמר (באנגלית)
לעיל להלן מספר הערת השוליים
בעמ' בפסקה הפניה ספציפית
שם הסופר או שם הספר (באנגלית)
לעיל להלן מספר הערת השוליים
בעמ' בפסקה הפניה ספציפית
בעמ' בפסקה הפניה ספציפית
אנחנו שמחים להציג בפניך את המערכת האוטומטית הראשונה בישראל ליצירת הערות שוליים לפי:
כללי האזכור האחיד
התחל עכשיו
תוצאה:
אין טקסט להעתקה
* שדות חובה
אין טקסט לעריכה
X

מה חדש?

ברוכים הבאים ל-Easy Cite – האתר שכל מטרתו היא להקל עליכם את החיים... טוב נו, ואולי גם להפוך אתכם למקצועיים יותר בתחום האזכור המשפטי

סטודנטים לפסיכולוגיה – לא שכחנו אתכם! בקרוב באתר, כללי האזכור האחיד גם לפי שיטת ה-APA וה-ASA. לעת עתה, לחצו כאן כדי למצוא קבצים המרכזים את כללי ה-ASA וה-APA.

הצטרפו לדיוור שלנו

השארו מעודכנים כל הזמן, הוסיפו את כתובת הדוא"ל שלכם לקבל עדכונים על שינויים בכללי האזכור האחיד ועל חדשות מעניינות בתחום עולם המשפט והאקדמיה

אנא הכנס כתובת דוא"ל תקנית

חומרי עזר

כאן תמצאו חומר שיסייע לכם לכתוב את הערת השוליים המושלמת: רשימת קיצורים של סוגי הליכים בביהמ"ש, רשימה של כל ערכאות ביהמ"ש, קיצורי סדרות שבהן פורסמו פס"ד ועוד.